V připomínkovém řízení je návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Vláda projednává v připomínkovém řízení návrh změny vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, jejímž účelem je stanovit strukturu, formu, způsob a časový interval distributorem poskytovaných údajů o objemu jím distribuovaných LP. Dále má stanovit úpravu struktury údajů uváděných v  oznámení distributora poskytovaného SÚKL o záměru distribuovat do zahraničí LP uvedeného na  seznamu LP i způsob a formu jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení.

Některé změny, které novela přináší:
 • Přebalování již propuštěných LP může být na základě smlouvy vykonáváno i u jiných než  hodnocených nebo souběžně dovážených LP
 • Technická změna: místo pojmu Společenství se používá pojem Evropská unie.
 • Při výrobě léčivých látek ze surovin mimo EU určených pro přípravu hodnocených LP musí výrobce zajistit dodržování SVP.
 • Certifikát o SVP musí splňovat požadavky uvedené v postupech EU pro inspekce a  výměnu informací.
 • Distributor může distribuovat i hodnocené LP.
 • Distributor má povinnost před zahájením distribuce šarže zkontrolovat vydání osvědčení o  propuštění šarže.
 • Specifikuje pravidla pro poskytnutí údajů o dodávkách LP podle § 77 odst. 1 písm. f) ZoL:
  • formou elektronického hlášení,
  • za uplynulý kalendářní měsíc,
  • do 10 dne následujícího kalendářního měsíce,
  • podává distributor a výrobce,
  • podává se i v případě, že nebyl distribuován v rozhodném období žádný LP,
  • podává se přes datové rozhraní SÚKLu,
  • přístupové údaje uděluje Ústav pro jednotlivé skladovací prostory na žádost,
  • aktualizaci hlášení lze realizovat 10. až 20. den, od 20. dne se zasílá opravné hlášení, byly-li zaslány nesprávné údaje; Hlásí se i reklamní vzorky a osoba, které byl LP dodán včetně informace o státu odběratele.
  • sdělované informace o LP: kód, cena původce, počet balení, informaci, zda byl registrován, u  neregistrovaného o použití v SLP nebo v souladu s § 8 odst. 3 až 5, nebo oprávněným odběratelům.
 • Oznámení zamýšlené distribuce LP mimo ČR podle § 77 odst. 1 písm. q) ZoL:
  • oznamuje se elektronicky,
  • LP v tomto případě identifikován registrovaným názvem LP, doplňkem názvu, kódem přiděleným Ústavem a počtem balení LP.
 • Zpřesnění povinností distributora ve vztahu k zaměstnancům, prostorům a technickému zařízení
 • Vedení dokumentace včetně povinnosti vést kopie oznámení o dovozu LP, hlášení o  objemu distribuovaných LP a oznámení o distribuci LP mimo území ČR,
 • Povinnost kalibrovat zařízení monitorování teploty nejméně jednou za 12 měsíců,
 • Dodávka LP musí obsahovat dokumentaci mj. o místě vydání nebo v případě odběratele, který  je jak provozovatelem lékárny, tak distributorem, dokumentaci o tom, zda odebírá LP jako lékárna nebo  distributor,
 • Distributor musí zavést účinný systém pro zaznamenávání a přezkoumání reklamací a  stížností,
 • Zpřísnění podmínek pro opětovnou distribuci vrácených LP,
 • Systém stažení LP z oběhu musí být kontrolován a vyhodnocován minimálně jednou ročně,
 • Distributor má povinnost opakovaně provádět vnitřní kontrolu SDP a minimálně jedenkrát ročně podrobný audit přijatých a odeslaných LP s aktuálním skladovým stavem.
  • Distributor dodává LL nebo pomocné látky, jejichž jakost byla ověřena:
 1. podle Evropského lékopisu,
 2. není-li v Evropském lékopisu, pak podle Českého lékopisu nebo podle lékopisu jiného členského státu,
 3. v ostatních případech podle lékopisu třetí země.
 • Kontrolní činnost Ústavu se vztahuje nově i na zprostředkovatele humánních LP

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

« Zpět