VZP připravuje metodiku úhrad a jednání s odbornými společnostmi

VZP podepsala memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), podle něhož zřídí poradní orgány, jejichž výstupem budou společná stanoviska. VZP dále připravuje metodiku úhrad podle § 16.

VZP dohodla s ČLS JEP konzultovat stanoviska k:

 

 • úhradě přípravků
  • o nichž bude vedeno správní řízení SÚKL,
  • které nebudou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (§ 16 zák. o veřejném zdravotním pojištění) – výstupem bude stanovisko, zda přípravek přináší benefit, pro koho a za jakých podmínek,
 • doporučeným postupům (evropským či českým)
 • kvalitě zdravotní péče (indikátor kvality součástí smluvních ujednání s poskytovateli)
 • organizaci péče (parametry pro tvorbu sítě centrové péče – oblast onkologie, revmatologie, vzácných onemocnění).

 

VZP dále připravuje metodiku úhrad zdravotní péče na § 16 zák. o veřejném zdravotním pojištění, která si klade za cíl standardizovat postupy schvalování mimořádných úhrad a sjednotit rozhodovací praxi. Metodiky upraví procesní stránku schvalování úhrady. Má být připravena v průběhu listopadu.

 

Aktuálně bude VZP se zástupci odborných společností řešit v oblasti

 • diabetologie - možnost rozdělení kompetencí mezi diabetology a praktické lékaře s dopadem na preskripci a otázku nových technologií,
 • revmatologie – rozšíření indikací
 • onkologie – organizace péče s důrazem na včasné zahájení terapie.

 

« Zpět