Aktuality

 

Rozhodnutí MZ ČR

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Rozhodnutí č. j. MZDR29293/2017-2/CAU, zn. L32/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. SUKLS46482/2017 - I. Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se výrok č. 2 napadeného rozhodnutí ruší a věc se v tomto rozsahu vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

Cenový přepis č. 3/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Cenový předpis platný od 1. 1. 2020.

Cenový předpis č. 1/2020/CAU, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Cenový předpis platný od 1. 1. 2020.

Rozhodnutí č. j. MZDR44454-2019-2-CAU, zn. L61/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Novartis Europharm Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6. 9. 2019, sp. zn. SUKLS317704/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR49199/2017-2/CAU, zn. L63/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Merck KGaA, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 10. 8. 2017, sp. zn. SUKLS144286/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR50440/2017-2/CAU, zn. L65/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 18. 8. 2017, sp. zn. SUKLS207085/2013 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 52549/2017-2/CAU, zn. L69/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Orphan Biovitrum International AB, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 13. 9. 2017, sp. zn. SUKLS127519/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR 44452/2019-2/CAU, zn. L60/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka TAKEDA PHARMA A/S, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 12. 8. 2019, sp. zn. SUKLS209560/2019 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Novinky ve zdravotnictví v roce 2020

Pro pacienty je připravena například dostupnější stomatologická péče, širší služby praktického lékaře, lepší dostupnost fyzioterapie a rehabilitační péče nebo delší ordinační hodiny u praktických lékařů a specialistů.

Vláda schválila návrh zákona o zdravotnických prostředcích včetně doprovodných změnových zákonů

V návaznosti na unijní nařízení nový zákon upravuje například kompetenční otázky, informační systém, regulaci reklamy, předepisování a výdej zdravotnických prostředků, jejich používání vč. přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených předpisy.

Rozhodnutí č. j. MZDR21811/2018-5/CAU, sp. zn. L15/2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. SUKLS81849/2014 - Podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu ve spojení s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu se opravné rozhodnutí Ústavu ruší a řízení o odvolání proti opravnému rozhodnutí se zastavuje.

Rozhodnutí č.j. MZDR 43072/2019, zn. CAU L57/2019

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Pfizer Europe MA EEIG, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. SUKLS20315/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené usnesení se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 42234/2017-2/CAU, zn. L54/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 30. 6. 2017, sp. zn. SUKLS120409/2017 - Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR 45456/2017-2/CAU, zn. L58/2017

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka Svaz zdravotních pojišťoven, Pfizer, spol. s r.o., proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 14. 7. 2017, sp. zn. SUKLS255418/2016 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a řízení se zastavuje.

Rozhodnutí č. j. MZDR21811/2018-3/CAU, zn. L15/2018

Rozhodnutí MZ ČR o odvolání účastníka BIOGEN IDEC LIMITED, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Merck Serono Europe Limited, proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. SUKLS81849/2014 - Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí ruší a věc se vrací Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k novému projednání.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Další aktuality

 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Nový zákon o zdravotnických prostředcích

Vláda schválila návrh zákona o zdravotnických prostředcích včetně doprovodných změnových zákonů a předložila ho Poslanecké sněmovně.

Informace ke stanovení úhrady topickým oftalmologickým přípravkům k dlouhodobé terapii

SÚKL informuje o postupu při určení velikosti balení topických oftalmologických přípravků k dlouhodobé terapii pro účely stanovení úhrady.

Hloubková revize systému úhrad 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad v 1. a 2. čtvrtletí roku 2020.

SLP-6 verze 5

SÚKL vydal aktualizaci pokynu týkající se národního programu monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe. Pokyn nahrazuje verzi 4 s platností od 1.1.2020.

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2020

Seznam IPLP k 1.1.2020

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku acitretinum v perorálních tobolkách

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivé přípravky obsahující léčivou látku acitretinum v množství 10 mg a 25 mg v 1 perorální tobolce.

MZ ukončilo připomínkové řízení k novele zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci novely zákona o návykových látkách upravuje předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek z přílohy č. 1 a 5.

Informace o přerušování správních řízení v oblasti cenové a úhradové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely – aktualizace informace ze dne 1. 10. 2019

SÚKL informuje o aktualizaci postupů při žádosti o přerušení správního řízení vedeného na žádost a po vydání negativní hodnotící zprávy z důvodu nepříznivého výsledku farmakoekonomických analýz.

 

Metodika VZP a SZP k zdravotnickým prostředkům

VZP ČR a SZP ČR vydaly společnou metodiku k předběžnému projednání úhrady zdravotnického prostředku s úhradovým limitem 50 % a 100%.

Dostupnější moderní léky či více hrazených pomůcek přináší jedna z největších novel za poslední dvě dekády 

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do meziresortního připomínkového řízení jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii.

Věstník č. 12/2019

Věstník MZ ČR 12/2019 ve kterém jsou uvedeny Cenové předpisy Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU, č. 2/2020/CAU a č. 3/2020/CAU.

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivá látka levobunololi hydrochloridum v očních kapkách

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku levobunololi hydrochloridum v množství 5 mg v 1 ml očních kapek. 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku ziprasidoni hydrochloridum monohydricum v lékové formě perorální suspenze

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku ziprasidoni hydrochloridum monohydricum v lékové formě perorální suspenze.

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku pentoxifyllinum v injekčním roztoku

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku pentoxifyllinum v množství 20 mg v 1 ml injekčního roztoku.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »